Level Up with Listening and Reading

Latest

Learning English Through Stories: A Fun and Effective Way to Improve Your Skills

Learning English Through Stories: A Fun and Effective Way to Improve Your Skills

Read with Language Reactor การเรียนภาษาอังกฤษสามารถสนุกและน่าตื่นเต้นได้เมื่อใช้เรื่องราวในการเรียน เรื่องราวช่วยให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปพลิเคชันอย่าง Language Reactor เพื่อให้เรื่องราวเข้าใจง่ายขึ้น หรือเลือกเรื่องที่มีภาพประกอบมากๆ เช่น