English Stories for Thai Speakers (A1)

A growing collection of very short stories with English/Thai vocabulary lists and audio.

English Stories for Thai Speakers (A1)

ผู้เริ่มต้นที่แท้จริง:

 • เน้นคำสำคัญ: ฟังคำศัพท์เฉพาะจากรายการคำศัพท์
 • ฟังซ้ำ: เปิดฟังหลายครั้งเพื่อทำความคุ้นเคยกับเสียงและการออกเสียง
 • จินตนาการถึงเรื่องราว: นึกภาพฉากในใจขณะฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

ผู้เริ่มต้น:

 • อ่านเรื่องล่วงหน้า: อ่านเนื้อเรื่องก่อนเพื่อทำความเข้าใจบริบทและคำศัพท์
 • ฟังอย่างตั้งใจ: ขณะฟัง ให้ติดตามเรื่องที่เขียนเพื่อเชื่อมโยงรูปแบบการพูดและการเขียน
 • สรุปเรื่องราว: หลังจากฟัง ให้สรุปเรื่องราวด้วยคำพูดของคุณเองเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ

The Grumpy Cat

Vocabulary

 • cat - แมว
 • named - ชื่อ
 • lived - อาศัยอยู่
 • small - เล็ก
 • house - บ้าน
 • always - เสมอ
 • grumpy - บูดบึ้ง
 • did not like - ไม่ชอบ
 • play - เล่น
 • run - วิ่ง
 • sat - นั่ง
 • frowned - หน้าบึ้ง
 • day - วัน
 • little - เล็ก
 • dog - สุนัข
 • stay - อยู่
 • loved - รัก
 • tried - พยายาม
 • hissed - ขู่
 • turned away - หันไป
 • give up - ยอมแพ้
 • wagged - กระดิก
 • tail - หาง
 • barked - เห่า
 • stared - จ้อง
 • joined - เข้าร่วม
 • fun - สนุกสนาน
 • smiles - ยิ้ม
 • frowns - หน้าบึ้ง
 • happy - มีความสุข
 • now - ตอนนี้
audio-thumbnail
The Grumpy Cat
0:00
/32.783673

A cat named Max lived in a small house. Max was always grumpy. He did not like to play. He did not like to run. He just sat and frowned.

One day, a little dog named Sam came to stay. Sam loved to play and run. He tried to get Max to play. Max hissed and turned away. Sam did not give up. He wagged his tail and barked. Max stared, then joined the fun.

Now, Max is not so grumpy. He plays with Sam every day. They run and jump all around. Max smiles more and frowns less. He is a happy cat now.

The New Goldfish

Vocabulary

 • Tom - ทอม
 • got - ได้รับ
 • new - ใหม่
 • goldfish - ปลาทอง
 • named - ชื่อ
 • bright - สว่าง
 • orange - สีส้ม
 • fins - ครีบ
 • shiny - มันเงา
 • tail - หาง
 • happy - มีความสุข
 • took care - ดูแล
 • fed - ให้อาหาร
 • every day - ทุกวัน
 • made sure - ทำให้แน่ใจ
 • clean water - น้ำสะอาด
 • liked - ชอบ
 • swim - ว่ายน้ำ
 • around - รอบ ๆ
 • tank - ถัง
 • play - เล่น
 • bubbles - ฟอง
 • one day - วันหนึ่ง
 • friends - เพื่อน
 • see - เห็น
 • watched - ดู
 • best - ดีที่สุด
 • proud - ภูมิใจ
 • friend - เพื่อน
audio-thumbnail
The New Goldfish
0:00
/26.488163

Tom got a new goldfish. He named it Goldie. Goldie had bright orange fins and a shiny tail. Tom was very happy to have Goldie.

Tom took good care of Goldie. He fed Goldie every day. He made sure Goldie had clean water. Goldie liked to swim around the tank and play with the bubbles.

One day, Tom invited his friends to see Goldie. They all liked Goldie and watched her swim. Goldie was the best goldfish Tom could ever have. Tom was proud of his new friend.

The Magic Clouds

Vocabulary

 • Anna - แอนนา
 • loved - รัก
 • watch - ดู
 • clouds - เมฆ
 • lie - นอน
 • grass - หญ้า
 • look up - มองขึ้น
 • sky - ท้องฟ้า
 • big - ใหญ่
 • fluffy - นุ่มฟู
 • cotton candy - ขนมสายไหม
 • day - วัน
 • dragon - มังกร
 • told - บอก
 • friend - เพื่อน
 • Ben - เบ็น
 • laughed - หัวเราะ
 • boat - เรือ
 • fun - สนุก
 • finding - หาพบ
 • shapes - รูปร่าง
 • sun set - พระอาทิตย์ตก
 • pink - สีชมพู
 • gold - สีทอง
 • magic - เวทมนตร์
 • together - ด้วยกัน
 • every day - ทุกวัน
audio-thumbnail
The Magic Clouds
0:00
/28.107755

Anna loved to watch the clouds. She would lie on the grass and look up at the sky. The clouds were big and fluffy. They looked like cotton candy.

One day, Anna saw a cloud that looked like a dragon. She told her friend Ben. Ben laughed and said he saw a cloud that looked like a boat. They had fun finding shapes in the clouds.

As the sun set, the clouds turned pink and gold. Anna and Ben loved the magic of the clouds. They promised to watch the clouds together every day.

Helping Dad

Vocabulary

 • Jake - เจค
 • liked - ชอบ
 • help - ช่วย
 • dad - พ่อ
 • one day - วันหนึ่ง
 • needed - ต้องการ
 • fix - ซ่อม
 • fence - รั้ว
 • wanted - ต้องการ
 • small - เล็ก
 • tools - เครื่องมือ
 • ran - วิ่ง
 • held - ถือ
 • nails - ตะปู
 • hammered - ตอก
 • passed - ส่ง
 • worked - ทำงาน
 • together - ด้วยกัน
 • all day - ทั้งวัน
 • felt proud - รู้สึกภูมิใจ
 • end of the day - สิ้นวัน
 • smiled - ยิ้ม
 • work - งาน
 • cleaned up - ทำความสะอาด
 • went inside - เข้าไปข้างใน
 • learned - เรียนรู้
 • a lot - มาก
audio-thumbnail
Helping Dad
0:00
/26.331429

Jake liked to help his dad. One day, his dad needed to fix the fence. Jake wanted to help. He got his small tools and ran to his dad.

Jake held the nails while his dad hammered. He passed his dad the tools when needed. They worked together all day. Jake felt proud to help.

By the end of the day, the fence was fixed. Jake and his dad smiled at their work. They cleaned up and went inside. Jake loved helping his dad and learned a lot.

The Little Caterpillar

Vocabulary

 • little - เล็ก
 • caterpillar - หนอนผีเสื้อ
 • named - ชื่อ
 • lived - อาศัยอยู่
 • big - ใหญ่
 • green - เขียว
 • leaf - ใบไม้
 • loved - ชอบ
 • eat - กิน
 • munched - แทะ
 • day - วัน
 • long - ยาว
 • home - บ้าน
 • one day - วันหนึ่ง
 • sleepy - ง่วง
 • found - พบ
 • safe spot - ที่ปลอดภัย
 • made - ทำ
 • cocoon - ดักแด้
 • inside - ข้างใน
 • slept - นอน
 • many days - หลายวัน
 • dreamed - ฝัน
 • flying - บิน
 • sky - ท้องฟ้า
 • woke up - ตื่น
 • stretched - ยืด
 • pushed - ผลัก
 • turned into - กลายเป็น
 • beautiful - สวย
 • butterfly - ผีเสื้อ
 • flew - บิน
 • high - สูง
 • happy - มีความสุข
 • free - เป็นอิสระ
audio-thumbnail
The Little Caterpillar
0:00
/32.130612

A little caterpillar named Coco lived on a big green leaf. Coco loved to eat and eat. He munched on the leaf all day long. The leaf was his home.

One day, Coco felt very sleepy. He found a safe spot and made a cocoon. Inside the cocoon, he slept for many days. Coco dreamed of flying in the sky.

After many days, Coco woke up. He stretched and pushed out of the cocoon. Coco was not a caterpillar anymore. He had turned into a beautiful butterfly. Coco flew high into the sky, happy and free.

The Dog and His Bone

Vocabulary

 • dog - สุนัข
 • loved - รัก
 • bone - กระดูก
 • found - พบ
 • yard - สนาม
 • sunny - แดดออก
 • day - วัน
 • dug up - ขุดขึ้น
 • carried - ถือ
 • mouth - ปาก
 • happy - มีความสุข
 • took - เอาไป
 • favorite spot - จุดโปรด
 • big tree - ต้นไม้ใหญ่
 • lay down - นอนลง
 • started - เริ่ม
 • chew - เคี้ยว
 • tasty - อร่อย
 • bite - กัด
 • tired - เหนื่อย
 • done - เสร็จ
 • buried - ฝัง
 • keep safe - เก็บให้ปลอดภัย
 • later - ภายหลัง
 • wagged - กระดิก
 • tail - หาง
 • went to sleep - ไปนอน
 • dreaming - ฝัน
 • very much - มาก ๆ
audio-thumbnail
Listen
0:00
/28.995918

Rex the dog loved his bone. He found it in the yard one sunny day. Rex dug up the bone and carried it in his mouth. He felt very happy.

Rex took his bone to his favorite spot under a big tree. He lay down and started to chew. The bone was tasty and Rex enjoyed every bite. He chewed and chewed until he was tired.

When Rex was done, he buried the bone back in the yard. He wanted to keep it safe for later. Rex wagged his tail and went to sleep, dreaming of his bone. He loved his bone very much.

Grandma's Garden

Vocabulary

 • grandma - ย่า/ยาย
 • garden - สวน
 • flowers - ดอกไม้
 • visit - เยี่ยม
 • weekend - สุดสัปดาห์
 • planted - ปลูก
 • seeds - เมล็ดพันธุ์
 • watered - รดน้ำ
 • picked - เก็บ
 • sunny - แดดออก
 • day - วัน
 • decided - ตัดสินใจ
 • new - ใหม่
 • dug - ขุด
 • small - เล็ก
 • holes - หลุม
 • put - ใส่
 • carefully - อย่างระมัดระวัง
 • told - บอก
 • grow - เติบโต
 • beautiful - สวย
 • as - ในขณะที่
 • weeks - สัปดาห์
 • passed - ผ่านไป
 • watched - ดู
 • bloomed - เบ่งบาน
 • full of color - เต็มไปด้วยสีสัน
 • very happy - มีความสุขมาก
 • time - เวลา
 • together - ด้วยกัน
audio-thumbnail
Listen
0:00
/34.612245

Lily loved to visit her grandma. Her grandma had a big garden full of flowers. Lily and her grandma would spend time there every weekend. They planted seeds, watered plants, and picked flowers.

One sunny day, Lily and her grandma decided to plant new seeds. They dug small holes and put the seeds in. Lily watered the seeds carefully. Grandma told her how the seeds would grow into beautiful flowers.

As the weeks passed, Lily watched the garden grow. The flowers bloomed, and the garden was full of color. Lily and her grandma were very happy. They loved their time in the garden and the beautiful flowers they grew together.

The Big Baseball Game

Vocabulary

 • big baseball game - เกมเบสบอลใหญ่
 • excited - ตื่นเต้น
 • team - ทีม
 • Tigers - ไทเกอร์
 • playing against - แข่งขันกับ
 • Bears - แบร์ส
 • loved - รัก
 • playing - เล่น
 • friends - เพื่อน
 • wore - สวมใส่
 • uniform - ชุดยูนิฟอร์ม
 • grabbed - จับ
 • glove - ถุงมือ
 • field - สนาม
 • practiced - ฝึกซ้อม
 • before - ก่อน
 • threw - ขว้าง
 • caught - จับ
 • hit - ตี
 • bat - ไม้ตี
 • game started - เกมเริ่มต้น
 • ready - พร้อม
 • played - เล่น
 • outfield - สนามนอก
 • watched - ดู
 • ball - ลูกบอล
 • closely - อย่างใกล้ชิด
 • last inning - อินนิงสุดท้าย
 • high ball - ลูกบอลสูง
 • helped - ช่วย
 • win - ชนะ
 • cheered - เชียร์
 • celebrated - ฉลอง
 • victory - ชัยชนะ
 • felt proud - รู้สึกภูมิใจ
 • happy - มีความสุข
 • remember - จำ
 • always - ตลอดไป
audio-thumbnail
The Baseball Game
0:00
/34.429388

Jack was excited for the big baseball game. His team, the Tigers, was playing against the Bears. Jack loved playing baseball with his friends. He wore his team uniform and grabbed his glove.

At the field, Jack's team practiced before the game. They threw the ball, caught it, and hit it with the bat. The game started, and Jack was ready. He played in the outfield and watched the ball closely.

In the last inning, Jack caught a high ball that helped his team win. The Tigers cheered and celebrated their victory. Jack felt proud and happy. He knew he would always remember this big baseball game.

Rainy Day Fun

Vocabulary

 • rainy day - วันที่ฝนตก
 • felt bored - รู้สึกเบื่อ
 • looked out - มองออกไป
 • window - หน้าต่าง
 • saw - เห็น
 • rain - ฝน
 • pouring down - เทลงมา
 • wished - ปรารถนา
 • play - เล่น
 • outside - ข้างนอก
 • mom - แม่
 • idea - ความคิด
 • fun - สนุกสนาน
 • decided - ตัดสินใจ
 • bake - อบ
 • cookies - คุกกี้
 • gathered - รวบรวม
 • ingredients - ส่วนผสม
 • mixed - ผสม
 • big bowl - ชามใหญ่
 • loved - ชอบ
 • adding - เพิ่ม
 • chocolate chips - ช็อกโกแลตชิพ
 • kitchen - ห้องครัว
 • smelled - กลิ่น
 • baked - อบเสร็จ
 • played games - เล่นเกม
 • read books - อ่านหนังสือ
 • snuggled - กอด
 • warm blanket - ผ้าห่มอุ่น
 • listened to - ฟัง
 • smiled - ยิ้ม
 • happy - มีความสุข
audio-thumbnail
Rainy Day Fun
0:00
/31.529796

It was a rainy day, and Emma felt bored. She looked out the window and saw the rain pouring down. Emma wished she could play outside. Her mom had an idea to make the day fun.

Emma and her mom decided to bake cookies. They gathered all the ingredients and mixed them in a big bowl. Emma loved adding chocolate chips. The kitchen smelled so good as the cookies baked.

After baking, Emma and her mom played games and read books. They snuggled under a warm blanket and listened to the rain. Emma smiled, happy to have fun on a rainy day with her mom.

Best Friends Forever

Vocabulary

 • best friends - เพื่อนที่ดีที่สุด
 • did everything - ทำทุกอย่าง
 • together - ด้วยกัน
 • played - เล่น
 • park - สวนสาธารณะ
 • library - ห้องสมุด
 • rode - ขี่
 • bikes - จักรยาน
 • loved - ชอบ
 • spending time - ใช้เวลา
 • one day - วันหนึ่ง
 • decided - ตัดสินใจ
 • build - สร้าง
 • fort - ป้อม
 • found - พบ
 • old - เก่า
 • sheets - ผ้าปูที่นอน
 • chairs - เก้าอี้
 • worked - ทำงาน
 • laughing - หัวเราะ
 • having fun - สนุกสนาน
 • big enough - ใหญ่พอ
 • both - ทั้งสอง
 • brought - นำมา
 • snacks - ขนม
 • books - หนังสือ
 • inside - ข้างใน
 • talked - พูดคุย
 • shared stories - แบ่งปันเรื่องราว
 • made plans - วางแผน
 • next day - วันถัดไป
 • promised - สัญญา
 • keep having fun - ยังคงสนุกสนาน
 • helping each other - ช่วยเหลือกัน
audio-thumbnail
Best Friends Forever
0:00
/32.339592

Mia and Sam were best friends. They did everything together. They played at the park, went to the library, and rode their bikes. They loved spending time together.

One day, Mia and Sam decided to build a fort. They found old sheets and chairs. They worked together, laughing and having fun. The fort was big enough for both of them. They brought snacks and books inside.

Inside the fort, Mia and Sam talked and shared stories. They made plans for the next day. Mia and Sam knew they would always be best friends. They promised to keep having fun and helping each other.

The Clown's Big Day

Vocabulary

 • Clown - A performer who makes people laugh (ตัวตลก)
 • Excited - Feeling very happy and eager (ตื่นเต้น)
 • Circus - A traveling show with clowns, acrobats, and animals (ละครสัตว์)
 • Nose - The part of the face used for breathing and smelling (จมูก)
 • Shoes - Items worn on feet (รองเท้า)
 • Laugh - To make sounds showing happiness (หัวเราะ)
 • Juggle - To keep several objects in motion in the air by throwing and catching them (เล่นกล)
 • Balls - Round objects used in games (ลูกบอล)
 • Spin - To turn around quickly (หมุน)
 • Plates - Flat, round dishes for food (จาน)
 • Crowd - A large group of people (ฝูงชน)
 • Clap - To strike hands together to show approval (ปรบมือ)
 • Cheer - To shout loudly in support or praise (เชียร์)
 • Hat - A head covering (หมวก)
 • Trip - To stumble or fall (สะดุด)
 • Bow - To bend the body forward to show respect or thanks (โค้งคำนับ)
 • Wave - To move the hand to and fro in greeting or as a signal (โบกมือ)
 • Smile - To make a happy face (ยิ้ม)
 • Best - Of the highest quality (ดีที่สุด)
 • Day - A period of 24 hours (วัน)
audio-thumbnail
Clown
0:00
/31.582041

Tim the clown was excited. Today was his first time at the big circus. He put on his bright red nose and big floppy shoes. Tim felt ready to make everyone laugh.

Tim juggled balls and spun plates. The kids in the crowd clapped and cheered. He did funny tricks with his hat and pretended to trip. Everyone laughed so hard, even Tim laughed at himself.

At the end of the show, Tim got the biggest cheer. He took a bow and waved to the crowd. Tim was happy. He knew he had made the kids smile and laugh. It was the best day ever.

The New Teacher

Vocabulary

 • Teacher - Someone who helps students learn (ครู)
 • Kind - Being nice and helpful (ใจดี)
 • Smile - A happy facial expression (ยิ้ม)
 • First - Coming before all others (แรก)
 • Box - A container for storing things (กล่อง)
 • Books - Written or printed works (หนังสือ)
 • Curious - Eager to know or learn something (อยากรู้อยากเห็น)
 • Excited - Feeling very happy and eager (ตื่นเต้น)
 • Math - The study of numbers and shapes (คณิตศาสตร์)
 • Reading - The activity of understanding written words (การอ่าน)
 • Games - Activities for fun and learning (เกม)
 • Numbers - Symbols used to count or measure (ตัวเลข)
 • Stories - Narratives that entertain or inform (เรื่องราว)
 • Enjoyed - Took pleasure in something (สนุก)
 • Classes - Groups of students taught together (ชั้นเรียน)
 • Small - Not large in size (เล็ก)
 • Home - The place where one lives (บ้าน)
 • Fun - Enjoyable and entertaining (สนุกสนาน)
 • Grow - To increase in size, number, or importance (เติบโต)
 • Thanked - Expressed gratitude (ขอบคุณ)
audio-thumbnail
Listen
0:00
/33.28

Mrs. Lee was the new teacher at the school. She was kind and always had a smile. On her first day, she brought a big box of books. The students were curious and excited to meet her.

Mrs. Lee taught math and reading. She used fun games to help the students learn. They played with numbers and read stories together. Everyone enjoyed her classes and looked forward to learning.

At the end of the day, Mrs. Lee gave each student a small book to take home. She said, “Reading is fun and helps you grow.” The students thanked her and went home happy. They couldn't wait to see what they would learn next.

The Brave Cow

Vocabulary

 • Cow - A large animal that gives milk (วัว)
 • Farm - Land used for growing crops and raising animals (ฟาร์ม)
 • Bell - A small device that makes a ringing sound (กระดิ่ง)
 • Neck - The part of the body between the head and shoulders (คอ)
 • Morning - The first part of the day (เช้า)
 • Fields - Open areas of land (ทุ่งนา)
 • Grass - Plants with narrow leaves that grow close to the ground (หญ้า)
 • Calf - A young cow (ลูกวัว)
 • Muddy - Covered with wet dirt (เต็มไปด้วยโคลน)
 • Hole - An opening or hollow place (หลุม)
 • Scared - Feeling afraid (กลัว)
 • Crying - Making loud sounds to show pain or sadness (ร้องไห้)
 • Help - To make it easier for someone to do something (ช่วยเหลือ)
 • Hesitate - To pause before doing something (ลังเล)
 • Pull - To move something toward oneself (ดึง)
 • Free - To make someone or something able to move or escape (ปล่อย)
 • Farmer - A person who works on a farm (ชาวนา)
 • Proud - Feeling pleased about something you have done (ภูมิใจ)
 • Treat - A special food given as a reward (ขนม)
 • Brave - Ready to face danger or pain (กล้าหาญ)
audio-thumbnail
Listen
0:00
/31.686531

Bessie was a cow who lived on a big farm. She had a shiny bell around her neck. Every morning, she liked to wander in the fields and eat green grass.

One day, Bessie saw a small calf stuck in a muddy hole. The calf was scared and crying for help. Bessie didn't hesitate. She went to the calf and tried to pull it out with her strong neck. After a few tries, she finally freed the calf.

The farmer saw what Bessie had done and was very proud. He gave Bessie an extra treat that day. Bessie was happy she could help. From that day on, everyone called her the brave cow.

The Lost Kitten

Vocabulary

 • lost - หาย
 • kitten - ลูกแมว
 • yard - สนาม
 • small - เล็ก
 • scared - กลัว
 • gently - อย่างเบามือ
 • picked up - ยกขึ้น
 • brought - นำ
 • inside - ข้างใน
 • milk - นม
 • warm blanket - ผ้าห่มอุ่น
 • named - ตั้งชื่อ
 • quickly - อย่างรวดเร็ว
 • part of the family - ส่วนหนึ่งของครอบครัว
 • played - เล่น
 • chase - ไล่
 • ball of yarn - ลูกบอลไหมพรม
 • cuddle - กอด
 • couch - โซฟา
 • posters - โปสเตอร์
 • owner - เจ้าของ
 • neighbor - เพื่อนบ้าน
 • happy - มีความสุข
 • safe and sound - ปลอดภัย
 • proud - ภูมิใจ
 • helping - ช่วยเหลือ
audio-thumbnail
Listen
0:00
/32.261224

Liam found a lost kitten in his yard. The kitten was small and scared. Liam gently picked up the kitten and brought it inside. He gave the kitten some milk and a warm blanket.

Liam decided to name the kitten Whiskers. Whiskers quickly became a part of the family. Liam played with Whiskers every day. They would chase a ball of yarn and cuddle on the couch.

One day, Liam put up posters to find Whiskers' owner. A neighbor saw the poster and came to their house. The neighbor was happy to see Whiskers safe and sound. Liam felt proud for helping the lost kitten.

The Magical Balloon

Vocabulary

 • magical - มหัศจรรย์
 • balloon - บอลลูน
 • bright red - สีแดงสด
 • fair - งานวัด
 • tied - ผูก
 • wrist - ข้อมือ
 • walked around - เดินไปรอบ ๆ
 • lift - ยกขึ้น
 • off the ground - ขึ้นจากพื้น
 • scared - กลัว
 • excited - ตื่นเต้น
 • high above - สูงเหนือ
 • town - เมือง
 • house - บ้าน
 • park - สวนสาธารณะ
 • school - โรงเรียน
 • sky - ท้องฟ้า
 • gently - อย่างเบามือ
 • brought down - นำลงมา
 • yard - สนาม
 • amazed - ทึ่ง
 • adventure - การผจญภัย
 • friends - เพื่อน
 • wanted - ต้องการ
audio-thumbnail
Listen
0:00
/33.306122

Ella loved balloons. One day, she got a bright red balloon from the fair. She tied it to her wrist and walked around with it. Ella didn't know that this balloon was magical.

As Ella walked, the balloon started to lift her off the ground. She was scared at first, but then she felt excited. The balloon took her high above the town. Ella saw her house, the park, and the school from the sky.

After a while, the balloon gently brought Ella back down. She landed safely in her yard. Ella was amazed by the adventure. She told her friends about the magical balloon. They all wanted one too.

The Brave Little Squirrel

Vocabulary

 • brave - กล้าหาญ
 • little squirrel - กระรอกตัวน้อย
 • lived - อาศัยอยู่
 • big oak tree - ต้นโอ๊กใหญ่
 • loved - รัก
 • collect - เก็บ
 • acorns - ลูกโอ๊ก
 • play - เล่น
 • friends - เพื่อน
 • storm - พายุ
 • coming - กำลังมา
 • warn - เตือน
 • ran - วิ่ง
 • forest - ป่า
 • calling out - เรียกออกมา
 • find shelter - หาที่หลบภัย
 • listened - ฟัง
 • quickly - อย่างรวดเร็ว
 • safe places - สถานที่ปลอดภัย
 • hide - ซ่อน
 • felt - รู้สึก
 • proud - ภูมิใจ
 • passed - ผ่านไป
 • sun - ดวงอาทิตย์
 • came out - ออกมา
 • thankful - ขอบคุณ
 • bravery - ความกล้าหาญ
 • celebrated - ฉลอง
 • playing - เล่น
 • more acorns - ลูกโอ๊กมากขึ้น
 • help - ช่วยเหลือ
audio-thumbnail
Listen
0:00
/36.284082

Nina the squirrel lived in a big oak tree. She loved to collect acorns and play with her friends. One day, Nina saw a big storm coming. She knew she had to warn her friends.

Nina ran through the forest, calling out to her friends. "A storm is coming! We need to find shelter!" Her friends listened and quickly found safe places to hide. Nina felt brave and proud for helping them.

The storm passed, and the sun came out. Nina and her friends came out of their hiding spots. They were thankful to Nina for her bravery. They celebrated by playing and collecting more acorns. Nina knew she was a brave little squirrel who could always help her friends.