Thai Stories (A1)

A collection of AI generated stories for beginners studying Thai.

Thai Stories (A1)

When I first started studying Thai, I found it difficult to find content for beginners that also had audio. These AI stories can serve as steppingstones to real books and videos.

Absolute Beginners:

 1. Focus on Key Words: Listen for specific vocabulary words from the list.
 2. Repeat Listening: Play the audio multiple times to become familiar with the sounds and pronunciation.
 3. Visualize the Story: Picture the scene in your mind as you listen to enhance understanding.

Beginners:

 1. Pre-Read the Story: Read the text first to understand the context and vocabulary.
 2. Active Listening: While listening, follow along with the written story to connect spoken and written forms.
 3. Summarize: After listening, summarize the story in your own words to reinforce comprehension.

AI Prompt Example to Create Your Own Stories

Please create a short story about ____ in Thai. Please create the story using easy Thai for language students. Include a vocabulary list for English learners of Thai. Please include transliterations in the vocabulary list.

Thong, the Friendly Street Dog

Meet Thong, a lovable street dog who roams the small city streets in search of food and friends.

Vocabulary

 • หมาจรจัด (măa jà-ràt) - street dog
 • เจ้าทอง (jâo thong) - Thong (the dog's name)
 • อาศัย (aa-săi) - live
 • ถนน (thà-nŏn) - street
 • เมือง (mueang) - city
 • ทุกวัน (thúk wan) - every day
 • เดิน (dern) - walk
 • ตาม (taam) - along
 • หาของกิน (hăa khŏrng gin) - find food
 • คนในชุมชน (khon nai chum-chon) - people in the community
 • ให้ข้าว (hâi khâo) - give rice
 • น้ำ (nám) - water
 • น่ารัก (nâa rák) - cute
 • นิสัย (ní-săi) - behavior
 • เป็นมิตร (bpen mít) - friendly
 • เล่น (lên) - play
 • เด็กๆ (dèk dèk) - children
 • โรงเรียน (rohng rian) - school
 • ชุมชน (chum-chon) - community
 • รัก (rák) - love
 • ป้องกันขโมย (bpông gan kà-moi) - prevent theft
 • ปลอดภัย (bplàwd pai) - safe
 • วันหนึ่ง (wan nèung) - one day
 • คนใจดี (khon jai dee) - kind person
 • ตัดสินใจ (dtàt-sĭn-jai) - decide
 • รับเลี้ยง (ráp líang) - adopt
 • บ้าน (bâan) - house
 • อบอุ่น (òp ùn) - warm
 • อาหาร (aa-hăan) - food
 • มีความสุข (mee kwaam sùk) - happy
 • เหมือนเดิม (mĕuan dern) - as usual
 • บ้านที่อบอุ่น (bâan têe òp ùn) - warm home
 • ครอบครัว (krôrb khrûa) - family
 • โชคดี (chôhk dee) - lucky
audio-thumbnail
Dog
0:00
/43.464

มีหมาจรจัดตัวหนึ่งชื่อว่า “เจ้าทอง” เจ้าทองอาศัยอยู่บนถนนในเมืองเล็กๆ ทุกวัน เจ้าทองจะเดินไปตามถนนเพื่อหาของกิน มีคนในชุมชนคอยให้ข้าวและน้ำกับเจ้าทอง

เจ้าทองเป็นหมาที่น่ารักและมีนิสัยเป็นมิตร มันชอบเล่นกับเด็กๆ และมักจะตามเด็กๆ ไปโรงเรียน ทุกคนในชุมชนรักเจ้าทอง เพราะมันช่วยป้องกันขโมยและทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย

วันหนึ่ง มีคนใจดีมาพบเจ้าทองและตัดสินใจรับเลี้ยงเจ้าทองไปอยู่ที่บ้านของเขา เจ้าทองได้บ้านใหม่ที่อบอุ่นและมีอาหารกินทุกวัน มันมีความสุขมากและยังคงเป็นมิตรกับทุกคนเหมือนเดิม

ตั้งแต่นั้นมา เจ้าทองไม่ต้องอาศัยอยู่บนถนนอีกต่อไป มันมีบ้านที่อบอุ่นและครอบครัวที่รัก เจ้าทองเป็นหมาที่โชคดีและมีความสุขที่สุด

Noy, the Little Elephant

In a lush forest, there lives a smart and lovable little elephant named Noy. Every day, Noy roams the forest, making friends with other animals and enjoying his surroundings.

Vocabulary

 1. ช้าง (cháang) - elephant
 2. ช้างน้อย (cháang nói) - little elephant
 3. อาศัย (aa-săi) - live
 4. ป่า (bpàa) - forest
 5. ทุกวัน (thúk wan) - every day
 6. เดิน (dern) - walk
 7. หาน้ำ (hăa náam) - find water
 8. อาหาร (aa-hăan) - food
 9. น่ารัก (nâa rák) - cute
 10. ฉลาด (chà-làat) - smart
 11. เล่น (lên) - play
 12. เพื่อน (phêuan) - friend
 13. สัตว์ (sàt) - animal
 14. อื่นๆ (èun èun) - other
 15. ใจดี (jai dee) - kind
 16. ช่วยเหลือ (chûay lĕua) - help
 17. นักท่องเที่ยว (nák-thâwng-thîao) - tourist
 18. กล้วย (glûay) - banana
 19. อ้อย (âuy) - sugarcane
 20. ความสุข (kwaam sùk) - happiness
 21. ถ่ายรูป (thàai rôop) - take a photo
 22. ดีใจ (dee jai) - glad
 23. โชคดี (chôhk dee) - lucky
 24. เพื่อนมากมาย (phêuan mâak-maai) - many friends
 25. ทุกคน (thúk khon) - everyone
audio-thumbnail
Elephant
0:00
/43.104

มีช้างตัวหนึ่งชื่อ "เจ้าช้างน้อย" เจ้าช้างน้อยอาศัยอยู่ในป่า ทุกวันเจ้าช้างน้อยจะเดินไปหาน้ำและอาหารในป่า

เจ้าช้างน้อยเป็นช้างที่น่ารักและฉลาด มันชอบเล่นกับเพื่อนช้างและสัตว์อื่นๆ ในป่า ทุกคนในป่ารักเจ้าช้างน้อย เพราะมันใจดีและช่วยเหลือเพื่อนเสมอ

วันหนึ่ง เจ้าช้างน้อยได้พบกับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้กล้วยและอ้อยกับเจ้าช้างน้อย เจ้าช้างน้อยมีความสุขมากและชอบเล่นกับนักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวรักเจ้าช้างน้อยและถ่ายรูปกับมันมากมาย เจ้าช้างน้อยรู้สึกดีใจและมีความสุขมาก ตั้งแต่นั้นมา นักท่องเที่ยวก็มักจะมาหาเจ้าช้างน้อยและเล่นกับมันเสมอ

เจ้าช้างน้อยเป็นช้างที่โชคดีและมีความสุขมากในป่า มันมีเพื่อนมากมายและทุกคนรักมัน

The Cat That Disappeared / ลูกแมวที่หายไป

Vocabulary

 • ลูกแมว – Kitten (lûuk mâaeo)
 • หายไป – Lost (hăai bpai)
 • ชื่อ – Named/Called (chêu)
 • วันหนึ่ง – One day (wan nèung)
 • แพร – Phrae (name) (Phae)
 • เหมียว – Meow (name) (Mĭao)
 • เป็น – Is/Are/Was (bpen)
 • แมว – Cat (mâaeo)
 • สีขาว – White (sĕe khăao)
 • ลายจุด – Spots (laai jùt)
 • สีน้ำตาล – Brown (sĕe nám dtaan)
 • หายไปจากบ้าน – Ran away from home (hăai bpai jàak bâan)
 • เศร้า – Sad (sâo)
 • กังวล – Worried (gang won)
 • มาก – Very (mâak)
 • ออกไป – Go out (àawk bpai)
 • ตามหา – Look for/Search (dtaam hăa)
 • เดิน – Walk (dern)
 • รอบ – Around (râawp)
 • หมู่บ้าน – Neighborhood (mùu bâan)
 • เรียก – Call (rîiak)
 • ถาม – Ask (tăam)
 • เพื่อนๆ – Friends (pêuuan pêuuan)
 • ช่วยกัน – Help (chûuai gan)
 • ค้นหา – Search (khón hăa)
 • สวนสาธารณะ – Park (sŭuan săa thá rá ná)
 • ใกล้ – Near (glâi)
 • ทะเลสาบ – Lake (thá lay sàap)
 • แต่ – But (dtàae)
 • ไม่พบ – Not found (mâi phóp)
 • สุดท้าย – Finally (sùt táai)
 • ได้ยิน – Hear (dâai yin)
 • เสียงเหมียว – Meowing sound (sĭiang mĭao)
 • หันกลับไป – Turn around (hăn glàp bpai)
 • เห็น – See (hĕn)
 • ติดอยู่ – Stuck (dtìt yòo)
 • พุ่มไม้ – Bush (phûm mái)
 • รีบ – Hurry/Rush (rîip)
 • วิ่งไป – Run to (wîng bpai)
 • ช่วย – Help (chûuai)
 • ออกมา – Out (àawk maa)
 • กระดิกหาง – Wag tail (grà dìk hăang)
 • เลียหน้า – Lick face (lia nâa)
 • ดีใจ – Happy/Glad (dee jai)
 • เจอ – Find (jooe)
 • เดินกลับบ้าน – Walk home (dern glàp bâan)
 • ด้วยกัน – Together (dûuai gan)
 • ให้กอด – Give a hug (hâi gàawt)
 • แน่นๆ – Tight (nâaen nâaen)
audio-thumbnail
Kitten
0:00
/34.152

วันหนึ่ง แพรมีลูกแมวตัวหนึ่งชื่อ เหมียว เหมียวเป็นแมวตัวสีขาวลายจุดสีดำ วันหนึ่ง เหมียวหายไปจากบ้าน แพรเศร้าและกังวลมาก เธอออกไปตามหาเหมียว

แพรเดินรอบหมู่บ้านเรียก "เหมียว เหมียว!" เธอถามเพื่อนๆ ว่าพวกเขาเห็นเหมียวไหม ทุกคนช่วยกันตามหา พวกเขาค้นหาที่สวนสาธารณะและใกล้ทะเลสาบ แต่ไม่พบเหมียว

สุดท้าย แพรได้ยินเสียงเหมียว แพรหันกลับไปและเห็นเหมียวติดอยู่ในพุ่มไม้ แพรรีบวิ่งไปช่วยเหมียวออกมา เหมียวกระดิกหางและเลียหน้าของแพร แพรดีใจมากที่เจอเหมียว พวกเขาเดินกลับบ้านด้วยกัน และแพรก็ให้กอดเหมียวแน่นๆ

Little Turtle's Adventure / เต่าน้อยที่ผจญภัย

Vocabulary

 • เต่า – Turtle (dtào)
 • น้อย – Small (nói)
 • ผจญภัย – Adventure (pà jonn phai)
 • ชื่อ – Named/Called (chêu)
 • เต้าหู้ – Tofu (dtâao hôo)
 • ป่า – Forest (bpàa)
 • สำรวจ – Explore (săm rùuat)
 • เดิน – Walk (dern)
 • ช้าๆ – Slowly (cháa cháa)
 • ต้นไม้ – Tree (dtôn mái)
 • พุ่มไม้ – Bush (phûm mái)
 • แมลง – Insect (má laeng)
 • สวยงาม – Beautiful (sŭuai ngaam)
 • บิน – Fly (bin)
 • ดู – Watch (duu)
 • แม่น้ำ – River (mâae náam)
 • ข้าม – Cross (khâam)
 • เหนื่อย – Tired (nèuai)
 • พักผ่อน – Rest (phák phàawn)
 • ใหญ่ – Big (yài)
 • ต้นไม้ใหญ่ – Big tree (dtôn mái yài)
 • แม่ – Mother (mâae)
 • ดีใจ – Happy/Glad (dee jai)
 • ปลอดภัย – Safe (bplàawt phai)
 • ครั้งต่อไป – Next time (khráng dtàaw bpai)
 • ด้วยกัน – Together (dûuai gan)
audio-thumbnail
Turtle
0:00
/33.672

มีเต่าน้อยตัวหนึ่งชื่อ เต้าหู้ เต้าหู้ชอบการผจญภัยมาก วันหนึ่งเขาออกไปสำรวจป่าใกล้บ้าน เต้าหู้เดินช้า ๆ ผ่านต้นไม้และพุ่มไม้

เต้าหู้เจอกับแมลงปีกสวยงามที่กำลังบินอยู่ เขาหยุดดูแมลงแล้วก็เดินต่อไป เขาเห็นแม่น้ำใสแจ๋วและคิดว่าจะข้ามไปอีกฝั่ง แต่เต้าหู้รู้สึกเหนื่อย เขาตัดสินใจพักผ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่

ในที่สุด เต้าหู้ก็กลับบ้านไปเล่าเรื่องผจญภัยให้แม่ฟัง แม่ดีใจที่เต้าหู้กลับมาปลอดภัย เต้าหู้สัญญาว่าจะพาแม่ไปผจญภัยครั้งต่อไปด้วยกัน

The Saturday Market / ตลาดนัดวันเสาร์

Vocabulary

 • ตลาดนัด – Market (dtà-làat nát)
 • วันเสาร์ – Saturday (wan săo)
 • คน – People (khon)
 • เยอะมาก – Very many (yóe mâak)
 • ซื้อ – Buy (súue)
 • ของกิน – Food (khăawng gin)
 • ของใช้ – Goods (khăawng chái)
 • ส้มโอ – Som-O (name) (sôm-oh)
 • แม่ – Mother (mâae)
 • ผัก – Vegetables (phàk)
 • ผลไม้ – Fruits (phŏn lá mái)
 • เดิน – Walk (dern)
 • เห็น – See (hĕn)
 • สีสันสดใส – Colorful (sĕe săn sòt sĭai)
 • มะม่วง – Mango (má mûang)
 • มะพร้าว – Coconut (má práao)
 • แตงโม – Watermelon (dtaeng moh)
 • ชอบ – Like (châawp)
 • หนึ่งลูก – One (fruit) (nèung lôok)
 • แผง – Stall (păaeng)
 • สด – Fresh (sòt)
 • ผักกาด – Lettuce (phàk gàat)
 • ผักบุ้ง – Morning glory (phàk bûng)
 • ผักชี – Cilantro (phàk chee)
 • ช่วย – Help (chûuai)
 • ถือ – Hold (thĕu)
 • เสร็จ – Finish (sèt)
 • นั่งพัก – Sit and rest (nâng phák)
 • ร้านน้ำมะพร้าว – Coconut water stall (ráan náam má práao)
 • ดื่ม – Drink (dùuem)
 • หวานเย็น – Sweet and cold (wăan yen)
 • สดชื่น – Refreshing (sòt chêun)
 • สนุก – Fun (sà nùk)
 • มีความสุข – Happy (mii khwaam sùk)
audio-thumbnail
Market
0:00
/37.584

วันเสาร์ที่ตลาดนัดมีคนเยอะมาก ทุกคนมาซื้อของกินและของใช้ ส้มโอไปกับแม่เพื่อซื้อผักและผลไม้

เมื่อเดินเข้ามาในตลาด ส้มโอเห็นผลไม้สีสันสดใสมากมาย มีทั้งมะม่วง มะพร้าว และแตงโม ส้มโอชอบแตงโมมากที่สุด แม่ซื้อแตงโมให้หนึ่งลูก

ถัดจากแผงผลไม้ ส้มโอและแม่เดินไปที่แผงผัก แม่เลือกผักสด ๆ หลายชนิด เช่น ผักกาด ผักบุ้ง และผักชี ส้มโอช่วยแม่ถือของ

หลังจากซื้อของเสร็จ ส้มโอและแม่ไปนั่งพักที่ร้านน้ำมะพร้าว ส้มโอได้ดื่มน้ำมะพร้าวหวานเย็น สดชื่นมาก วันนั้นที่ตลาดนัดเป็นวันที่สนุกและมีความสุขมาก

ทุเรียนหอมหวาน

Vocabulary

 • ทุเรียน – Durian (tú rian)
 • หอม – Fragrant (hăawm)
 • หวาน – Sweet (wăan)
 • สวน – Garden (sŭuan)
 • ตา – Grandfather (dtâa)
 • ต้น – Tree (dtôn)
 • ใหญ่ – Big (yài)
 • ทุกปี – Every year (thúk bpii)
 • สุก – Ripe (sùk)
 • เก็บ – Pick (gèp)
 • หลาน – Grandchild (lăan)
 • ชื่อ – Named/Called (chêu)
 • บัว – Bua (name) (Bua)
 • ชอบ – Like (châawp)
 • ช่วย – Help (chûuai)
 • จาก – From (jàak)
 • ตัด – Cut (dtàt)
 • ออก – Out/From (àawk)
 • ระมัดระวัง – Carefully (rá mát rá wang)
 • ตื่นเต้น – Excited (dtùuen dtên)
 • กลิ่น – Smell (glìn)
 • กลับบ้าน – Go home (glàp bâan)
 • แบ่ง – Share (bàeng)
 • ครอบครัว – Family (khrâawp khruua)
 • กิน – Eat (gin)
 • ด้วยกัน – Together (dûuai gan)
 • รส – Taste (rót)
 • ยิ้ม – Smile (yím)
 • อย่างมีความสุข – Happily (yàang mii khwaam sùk)
 • อร่อย – Delicious (à ròi)
 • ที่สุดในโลก – The best in the world (têe sùt nai lôhk)
audio-thumbnail
Durian
0:00
/29.448

ในสวนของตา มีต้นทุเรียนใหญ่ ทุเรียนของตาหอมและหวานมาก ทุกปีเมื่อทุเรียนสุก ตาจะเก็บทุเรียนมาให้หลาน หลานชื่อ บัว บัวชอบกินทุเรียนมาก

บัวช่วยตาเก็บทุเรียนจากต้น พวกเขาตัดทุเรียนออกจากต้นอย่างระมัดระวัง บัวตื่นเต้นมากเมื่อได้กลิ่นหอมของทุเรียนที่สุกแล้ว ตาและบัวพาทุเรียนกลับบ้านเพื่อแบ่งกับครอบครัว

ทุกคนในครอบครัวกินทุเรียนด้วยกัน ทุเรียนมีรสหวานและกลิ่นหอม บัวยิ้มอย่างมีความสุข บัวคิดว่าทุเรียนของตาเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลก

การผจญภัยที่ร้านขายลูกกวาด

Vocabulary

 • ร้านขายลูกกวาด (candy shop) - raan khaai look gwaad
 • ใหญ่ (big) - yai
 • สีแดง (red) - sii daeng
 • สีน้ำเงิน (blue) - sii nam ngeun
 • สีเขียว (green) - sii khiao
 • สุข (happy) - suk
 • คนขายของ (shopkeeper) - khon khai khong
 • ยิ้ม (smiled) - yim
 • ชอบ (like) - chop
 • เลือก (pick) - leuak
 • ขอบคุณ (thanked) - khob khun
 • เดิน (walked) - dern
 • บ้าน (home) - baan
 • สนุก (fun) - sanuk
audio-thumbnail
Candy shop
0:00
/30.072

ลิแอมและเมียไปที่ร้านขายลูกกวาด ร้านนี้ใหญ่และมีหลายสี พวกเขาเห็นลูกกวาดสีแดง สีน้ำเงิน และสีเขียว พวกเขามีความสุขมาก

พวกเขาถามคนขายของว่า "ขอเรามีลูกกวาดได้ไหม?" คนขายของยิ้มและตอบว่า "ได้ คุณเลือกได้ทุกลูกกวาดที่ชอบ" ลิแอมเลือกสีแดง และเมียเลือกสีน้ำเงิน พวกเขาชิมลูกกวาดและยิ้ม

ลิแอมและเมียขอบคุณคนขายของและออกจากร้าน พวกเขาเดินกลับบ้านพร้อมลูกกวาด มันเป็นวันที่สนุกที่ร้านขายลูกกวาด